Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
Lê Nhật Bảo's forum

Tư vấn pháp lý

TƯ VẤN PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP 24/24 LIÊN HỆ: 01688793966 MR. Lê Nhật Bảo.

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Sat Apr 14, 2012 8:47 pm
avatar
avatar

1. Hieán chöông Lieäp quoác laø hieán
phaùp cuûa coäng ñoàng quoác teá[ Sai, vì baûn chaát cuûa Luaät quoác teá laø söï thoûa thuaän vì vaäy Hieán
chöông Lieân hieäp quoác chæ raøng buoäc vôùi nhöõng quoác gia thaønh vieân
cuûa noù maø thoâi, khoâng raøng buoäc nhöõng quoác gia khoâng tham gia. Vì
vaäy, khoâng theå coi laø hieán phaùp cuûa coäng ñoàng.2.Nhöõng cô quan sau ñaây cô quan naøo
thöïc hieän bieän phaùp cöôõng cheá cuûa Luaät quoác teá? Taïi sao? Toøa aùn
quoác teá, WTO , Toøa aùn quoác
teá veà luaät bieån, Toøa
aùn quoác teá veà nhaân quyeàn, Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác.Chæ coù Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác laø cô quan thöïc hieän
cöôõng cheá cuûa Lieân hieäp quoác vì xeùt theo noäi dung cuûa caùc ñieàu 39,
40, 41, 42 thì neáu xeùt thaáy coù söï ñe doïa hoøa bình, coù söï phaù hoaïi
hoøa bình hoaëc coù moät haønh vi xaâm löôïc thì Hoäi ñoàng baûo an Lieân hieäp quoác coù quyeàn quyeát ñònh
nhöõng bieän phaùp duøng vuõ löïc hay khoâng duøng vuõ löïc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà treân baát cöù
luùc naøo neáu xeùt thaáy caàn thieát nhaèm ñeå duy trì hoaëc khoâi phuïc hoøa
bình vaø an ninh quoác teá
.


3. Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa Luaät
quoác teá hieän ñaïi laø cô sôû cho söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Luaät
quoác teá[ Sai, vì nhöõng nguyeân taéc cô
baûn cuûa Luaät quoác teá hieän ñaïi ñöôïc ghi nhaän trong Hieán chöông Lieân
hieäp quoác 1945 maø nguoàn goác cuûa luaät quoác teá ñöôïc hình thaønh töø
trong thôøi kyø chieám höõu noâ leä. Do ñoù, nhöõng nguyeân taéc cô baûn cuûa
luaät quoác teá hieän ñaïi chæ laøm cô sôû cho söï phaùt trieån cuûa luaät
quoác teá hieän ñaïi chöù khoâng theå laø cô sôû cho söï hình thaønh cuûa luaät
quoác teá.
4.Nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät quoác
teá laø quy pham phaùp luaät quoác teá


[ Sai, vì nguyeân taéc cô baûn
cuûa luaät quoác teá laø nhöõng tö töôûng quan ñieåm chính trò phaùp lí laø cô
sôû cho vieäc xaây döïng & hoøan thieän phaùp luaät quoác
teá coøn
qui phaïm phaùp luaät quoác teá laø caùc qui taéc xöû söï trong quan heä quoác
teá.5. Nguyeân taéc cô baûn cuûa luaät
quoác teá coù theå bò thay theá bôûi moät nguyeân taéc môùi ñöôïc coäng ñoàng
quoác teá thöøa nhaän .[ Ñuùng. vì baûn chaát cuûa luaät
quoác teá laø söï thoûa thuaän; do ñoù caùc quoác gia thoûa thuaän vôùi nhau
thay theá moät nguyeân taéc môùi naøy cho moät nguyeân taéc ñaõ loãi thôøi thì
ñöôïc coäng ñoàng thöøa nhaän
.


.....


Muốn xem nữa
thì liên hệ qua điện thoại hoặc email nha.

_________________
TƯ VẤN LUẬT 24/24 - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ BẠN GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC, VÀ TRANH TỤNG TẠI TÒA -
VỚI TINH THẦN "TẤT CẢ VÌ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA BẠN!".

LIÊN HỆ: 01688793966
View user profile http://tuvanluat.forumvi.net

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với Trắc nghiệm Luật quốc tế

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum