Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
Lê Nhật Bảo's forum

Tư vấn pháp lý

TƯ VẤN PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP 24/24 LIÊN HỆ: 01688793966 MR. Lê Nhật Bảo.

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Sat Apr 14, 2012 8:49 pm
avatar
avatar

1. Luaät quoác teá laø
moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäpLuaät
quoác teá
hieän
ñaïi laø toång theå nhöõng nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá
do caùc chuû theå tham gia vaøo quan heä phaùp luaät quoác teá xaây döïng treân
cô sôû töï nguyeän & bình ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng
nhaèm ñieàu chænh moái quan heä nhieàu maët (chuû yeáu laø quan heä chính trò)
giöõa caùc chuû theå luaät quoác teá vôùi nhau (tröôùc tieân & chuû yeáu
giöõa caùc quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát phaùp luaät quoác
teá ñöôïc baûo ñaûm thi haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû
hoaëc taäp theå do chính caùc chuû theå phaùp luaät quoác teá thi haønh hoaëc
baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân daân cuøng dö luaän tieán boä theá giôùi. Heä thoáng laø bao goàm toång
theå cô quan, boä phaän maø noù boå sung, hoå trôï trong moät chænh theå thoáng
nhaát.Phaùp luaät quoác gia cuõng ñöôïc hieåu laø moät heä thoáng, moãi quoác
gia coù moät heä phaùp luaät rieâng & theo nghóa naày luaät quoác teá cuõng
ñöôïc coi laø moät heä thoáng phaùp luaät bao goàm nhöõng heä thoáng nguyeân
taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá
nhaèm ñieàu chænh caùc moái quan heä giöõa caùc quoác gia vôùi nhauLuaät quoác teá ñöôïc coi laø moät heä thoáng phaùp luaät ñoäc laäp bôûi
vì so vôùi heä thoáng phaùp luaät cuûa töøng quoác gia, luaät quoác teá coù
nhöõng ñaëc thuø cô baûn maø caùc daáu hieäu cuûa luaät moãi quoác gia khoâng
coù caùc daáu hieäu ñaëc thuø ñoù( noùi
theâm veà ñaëc ñieåm cuûa luaät quoác teá ôû caâu 2
)2. Khaùi nieäm
& ñaëc ñieåm cô baûn cuûa luaät quoác teáKhaùi nieäm: Luaät
quoác teá
hieän
ñaïi hay coøn goïi laø coâng phaùp quoác teá laø toång theå nhöõng nguyeân
taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá do caùc chuû theå tham gia vaøo
quan heä phaùp lí quoác teá xaây döïng treân cô sôû töï nguyeän & bình
ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng nhaèm ñieàu chænh moái quan
heä nhieàu maët (chuû yeáu laø quan heä chính trò) giöõa caùc chuû theå luaät quoác teá vôùi nhau
(tröôùc tieân & chuû yeáu giöõa caùc quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp
caàn thieát luaät quoác teá
ñöôïc baûo ñaûm thi haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû hoaëc
taäp theå do chính caùc chuû theå luaät quoác teá thi haønh hoaëc baèng söùc ñaáu tranh cuûa nhaân
daân cuøng dö luaän tieán boä Theá giôùi.Ñaëc ñieåm: Töø khaùi nieäm neâu treân, luaät quoác teá coù nhöõng
ñaëc ñieåm cô baûn nhö sau:v Ñoái töôïng ñieàu
chænh
:
neáu nhö luaät trong nöôùc ñieàu chænh veà quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong phaïm
vi laõnh thoå quoác gia & quan heä coù ieáu toá nöôùc ngoaøi thì luaät
quoác teá chæ ñieàu chænh

nhöõng quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong ñôøi soáng uoác teá nhö quan heä
chính trò ,kinh teá,vaên hoùa,khoa hoïc-kyû thuaät,moâi tröôøng…giöõa caùc chuû
theå cuûa luaät quoác teá
vôùi nhau maø chuû yeáu laø nhöõng quan heä chính trò. Tuy nhieân khoâng phaûi
taát caû quan heä quoác teá
ñeàu laø ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät quoác teá(VD: quan heä quoác teá theo con
ñöôøng caùc toå chöùc chính trò –xaõ hoäi…khoâng do
luaät quoác teá
chính trò ñieâuø chænh)v Trình töï xaây döïng
caùc qui phaïm phaùp luaät quoác teá
: trong heä thoáng quoác teá
döïa treân nguyeân taéc cô baûn bình ñaúng veà chuû quyeàn caùc quoác gia neân
khoâng coù cô quan laøm luaät. Con ñöôøng duy nhaát ñeå hình thaønh caùc qui
phaïm phaùp luaät quoác teá ñoù laø söï thoûa
thuaän giöõa caùc chuû theå luaät quoác teá vôùi
nhau döôùi hình thöùc kyù keát caùc ñieàu öôùc quoác teá ( qui phaïm thaønh
vaên) ; cuøng nhau thöøa nhaän nhöõng taäp quaùn quoác teá trong quan heä giöõa
hoï( qui phaïm baát thaønh vaên). Ñaây laø ñaëc tröng quan troïng nhaát.v
Chuû theå cuûa luaät quoác teá:


·
Caùc quoác gia coù chuû quyeàn:chuû quyeàn quoác gia trong lónh vöïc ñoái noäi laø quyeàn toái
cao cuûa quoác gia trong phaïm vi laõnh thoå cuûa mình, quyeàn laøm luaät,
quyeàn giaùm saùt vieäc thi haønh phaùp luaät, quyeàn xeùt xöû nhöõng haønh vi
vi phaïm phaùp luaät cuûa quoác gia.Trong lónh vöïc ñoái ngoaïi ñoù
laø quyeàn ñoäc laäp trong heä thoáng quoác teá ,töï do quan heä khoâng leä
thuoäc vaøo baát cöù theá löïc naøo, hai moái quan heä naøy coù quan heä maät
thieát vôùi nhau,chæ vì khi quoác gia coù quyeàn toái cao trong quan heä ñoái
ngoaïi thì môùi coù quyeát ñònh trong quan heä ñoái ngoaïi, Quoác gia laø chuû
theå ñaëc bieät khi tham gia vaøo hoïat ñoäng tö phaùp quoác teá, ñöôïc mieãn
tröø veà tö phaùp quoác teá: quyeàn mieãn tröø veà xeùt xöû, quyeàn mieãn tröø
veà taøi saûn, quyeàn mieãn tröø veà thi haønh aùn.·
Caùc daân toäc ñang ñaáu tranh
giaønh ñoäc laäp

ñöôïc xem laø quoác gia ñang hình thaønh, ñöùng leân ñaáu tranh giaønh ñoäc
laäp, thaønh laäp quoác gia coù chuû quyeàn, coù quyeàn tham gia ñaïi dieän kyù
keát caùc ñieàu öôùc quoác te ávôùi caùc quoác gia khaùc, töï do khoâng bò leä
thuoäc vaøo baát cöù quoác gia naøo.·
Caùc toå chöùc quoác lieân chính
phuû ( lieân quoác gia)
laø toå chöùc thaønh laäp treân söï lieân keát giöõa caùc quoác gia,
& hoïat ñoäng döôùi söï thoûa thuaän giöõa caùc quoác gia (VD: LHQ, Asian,
EU…).·
Toå chöùc phi chính phuû ñöôïc thaønh laäp döôùi söï
thoûa thuaän giöõa caùc theå nhaân vôùi phaùp nhaân thì khoâng ñöôïc coi laø
chuû theå cuûa luaät quoác teá, khoâng ñöôïc thöøa nhaän cuûa luaät quoác teá
(VD: Hoäi luaät gia theá giôùi, Hoäi Lieân hieäp phuï nöõ theá giôùi…)·
Tö caùch chuû theå cuûa toøa
thaùnh Vatican

toøa thaùnh Vatican khoâng phaûi laø moät quoác gia, tö caùch chuû theå cuûa
Vatican ñöôïc ñaët rav
Bieän phaùp baûo ñaûm thi haønh luaät quoác teá
khi xaây
döïng caùc ñieàu öôùc quoác teá caùc beân thöôøng thoûa thuaän caùc bieän phaùp
cöôõng cheá ñeå aùp duïng cho caùc quoác gia vi phaïm.Ñoù laø nhöõng quan heä maø töï caùc chuû theå thoûa thuaän xaây
döïng caùc bieän phaùp nhaát ñònh vì lôïi ích cuûa chính hoï. Caùc chuû theå bò
haïi ñöôïc quyeàn söû duïng moät soá bieän phaùp nhaát ñònh cho quoác gia gaây
haïi. Bieän phaùp cöôõng cheá ñöôïc theå hieän döôùi hai hình thöùc:Ø
Cöôõng cheá caù theå : treân bình dieän quoác teá
khoâng coù cô quan cöôõng cheá taäp trung thöôøng tröïc, nhöõng bieän phaùp do
chính chuû theå cuûa luaät quoác teá thöïc hieän döôùi hình thöùc caù theå,
rieâng leû töùc laø chuû theå bò haïi ñöôïc quyeàn söû duïng nhöõng bieän phaùp
cöôõng cheá traû ñuõa hay bieän phaùp töï veä ñoái vôùi chuû theå gaây haïi cho
mình (ruùt ñaïi söù veà nöôùc, caét ñöùt
quan heä ngoaïi giao, bao vaây kinh teá, giaùng traû…)Ø
Bieän phaùp cöôõng cheá taäp
theå
töùc laø
quoác gia bò haïi coù quyeàn lieân minh caùc quoác gia treân cô sôû caùc cam
keát phuø hôïp ñeå choáng laïi quoác gia gaây haïi cho mình.LHQ giao cho HÑBA LHQ coù nhieäm
vuï giöõ gìn hoøa bình & an ninh cuûa caùc quoác gia trong khuoân khoå
tuaân thuû hieán chöông LHQ, coù thaåm quyeàn aùp duïng caùc bieän phaùp cöôõng
cheá & tröøng phaït keå caû duøng vuõ löïc choáng laïi caùc quoác gia vi phaïm.Ngoaøi ra vaán ñeà dö luaän
tieán boä treân theá giôùi & söï ñaáu tranh cuûa nhaân daân caùc nöôùc
cuõng laø bieän phaùp ñeå cho phaùp luaät quoác teá phaûi tuaân theo.3. So saùnh luaät quoác teá & luaät quoác gia


Luaät
quoác teá hieän ñaïi laø toång theå nhöõng nguyeân taéc, nhöõng qui phaïm phaùp luaät quoác teá do caùc chuû
theå tham gia vaøo quan heä phaùp luaät quoác teá xaây döïng treân cô sôû töï
nguyeän & bình ñaúng, thoâng qua ñaáu tranh & thöông löôïng nhaèm ñieàu
chænh moái quan heä nhieàu maët (chuû yeáu laø quan heä chính trò) giöõa caùc
chuû theå luaät quoác teá vôùi nhau (tröôùc tieân & chuû yeáu giöõa caùc
quoác gia) trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát caàn thieát luaät quoác teá
ñöôïc baûo ñaûm thi haønh baèng nhöõng bieän phaùp cöôõng cheá rieâng leû hoaëc
taäp theåà do chính caùc chuû theå luaät quoác teá thi haønh hoaëc baèng söùc
ñaáu tranh cuûa nhaân daân cuøng dö luaän tieán boä Theá giôùi.Ø Veà ñoái töôïng ñieàu chænh phaùp
luaät
quoác gia ñieàu chænh nhöõng quan heä xaõ hoäi phaùt
sinh trong noäi boä phaïm vi laõnh thoå , coøn phaùp luaät
quoác teá ñieàu chænh nhöõng quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong ñôøi soáng sinh hoïat quoác
teá giöõa caùc chuû theå luaät quoác
teá.Ø Veà chuû theå chuû
theå luaät
quoác
gia laø theå nhaân, phaùp nhaân &
nhaø nöôùc tham gia vôùi tö caùch laø chuû theå ñaëc bieät khi nhaø nöôùc laø
moät beân trong quan heä, coøn chuû theå cuûa phaùp luaät
quoác teá laø caùc quoác gia coù chuû quyeàn, caùc daân toäc ñang ñaáu
tranh giaønh ñoäc laäp, caùc toå chöùc lieân chính phuû & caùc chuû theå
khaùc.Ø Veà trình töï xaây döïng Phaùp Luaät:
vieäc xaây döïng phaùp luaät & trình töï xaây ñöïng phaùp luaät
cuûa phaùp luaät quoác gia do
cô quan laäp phaùp thöïc hieän coøn xaây döïng & trình töï xaây döïng phaùp
luaät
quoác teá do khoâng coù cô
quan laäp phaùp neân khi xaây döïng caùc qui phaïm thaønh vaên baát thaønh vaên
chuû ieáu do söï thoûa thuaän giöõa caùc chuû theå coù chuû quyeàn
quoác
gia cuûa luaät quoác teá.Ø Veà bieän phaùp baûo ñaûm thi haønh phaùp
luaät
quoác gia coù boä maùy cöôõng cheá taäp trung thöôøng
tröïc nhö quaân ñoäi, caûnh saùt,toøa aùn nhaø tuø…laøm bieän phaùp baûo ñaûm
thi haønh, coøn phaùp luaät
quoác teá thì khoâng coù boä maùy cöôõng cheá taäp trung thöôøng tröïc maø chæ coù
moät soá bieän phaùp cöôõng cheá nhaát ñònh mang tính töï cöôõng cheá döôùi
hình thöùc rieâng reõ hoaëc taäp theåØ Veà phöông phaùp ñieàu chænh caùc ngaønh
luaät
trong heä thoáng phaùp luaät quoác gia coù
phöông phaùp ñieàu chænh khaùc nhau coøn caùc ngaønh luaät trong heä thoáng
phaùp luaät
quoác teá thì chæ
coù moät phöông phaùp ñieàu chænh laø söï thoûa thuaän.4. Söï taùc ñoäng qua
laïi giöõa luaät quoác teá vaø luaät quoác gia.Đọc
sách trang 24,25


5.
Giai quyết vấ đề có sự điều chỉnh của LQT và LQG.


Đọc
sách trang 25,26.


Muốn xem nữa
thì liên hệ qua điện thoại hoặc email nha.

_________________
TƯ VẤN LUẬT 24/24 - SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ BẠN GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC, VÀ TRANH TỤNG TẠI TÒA -
VỚI TINH THẦN "TẤT CẢ VÌ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA BẠN!".

LIÊN HỆ: 01688793966
View user profile http://tuvanluat.forumvi.net

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum